Đồng hồ đá gan gà một loại đá hiếm kết hợp tượng đồng đúc

tượng nhà quân sự nổi tiếngHanibal Barca (247-183).

Kích thước: 530 x 390 x 130

Sản xuất tại Pháp năm 1800 -1850

 

 

Tượng tướng quan La Mã bằng đồng